بازدید از کتابخانه دانشکده بهداشت اوز

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۸  دکتر مقداد عبداله پور سرپرست مدیریت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان،  دکتر سمانه پور حسینی کارشناس پژوهش، دکتر محمدرفیع بذرافشان سرپرست ماونت پژوهشی دانشکده پرستاری لارستان،  زیور  عبداله پور مدیر کتابخانه های  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به همراه جمعی از کارشناسان از کتابخانه دانشکده بهداشت اوز بازدید نموده و عملکرد کتابخانه را مورد ارزیابی قرار گرافته شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم