فراخوان ثبت نام ترم تابستانی ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی مجازی

فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشگاه و دانشکده های سراسر کشور.

اطلاعات و برنامه های ترم تابستانی

پوستر فراخوان 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم