آرشیو فرم های معاونت پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

متمم قرارداد طرح های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : -قرارداد-طرح-هاي-پژوهشي-دانشكده-علوم-پزشكي-لارستان.docx
file size : 36 KB
دانلود

فرمت گزارش نهایی

file name : -گزارش-نهايي.docx
file size : 55 KB
دانلود

فرمت گزارش پیشرفت

file name : -گزارش-پيشرفت.docx
file size : 54 KB
دانلود

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

file name : -خلاصه-گزارش-پيشرفت-طرح-تحقيقاتي.docx
file size : 14 KB
دانلود

فرم تایید دریافت قسط طرح پژوهشی

file name : -تاييد-دريافت-قسط-طرح-پژوهشي.docx
file size : 20 KB
دانلود

تایید گزارش پیشرفت نهایی توسط ناظر

file name : -گزارش-پيشرفت.نهايي-توسط-ناظر.docx
file size : 22 KB
دانلود

فرم پرسشنامه نظارت بر مقاله پژوهشی

file name : -نظارت-بر-مقاله-پژوهشي.docx
file size : 54 KB
دانلود

معرفی ناظر طرح

file name : -ناظر-طرح.docx
file size : 25 KB
دانلود

گزارش نهایی

file name : -نهایی.docx
file size : 14 KB
دانلود

گزارش پیشرفت

file name : -پیشرفت.docx
file size : 14 KB
دانلود

فرم نظارت

file name : -نظارت.docx
file size : 20 KB
دانلود

فرم قرارداد

file name : -قرارداد.docx
file size : 31 KB
دانلود

فرم داوری

file name : -داوری.docx
file size : 32 KB
دانلود

فرم تعهد اموالی

file name : -تعهد-اموالی.docx
file size : 24 KB
دانلود

فرم پروپوزال HSR

file name : -پروپوزال-HSR.docx
file size : 43 KB
دانلود

فرم اقساط

file name : -اقساط.docx
file size : 33 KB
دانلود

رضایت نامه آگاهانه

file name : -نامه-اگاهانه.docx
file size : 27 KB
دانلود

درخواست جایزه مقاله

file name : -جایزه-مقاله.docx
file size : 43 KB
دانلود

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

file name : -لیست-کار-با-حیوانات-آزمایشگاهی.docx
file size : 21 KB
دانلود

تفاهم نامه پژوهشی

file name : -نامه-پژوهشی.docx
file size : 39 KB
دانلود

افزودن همکار طرح

file name : -همکار-طرح.docx
file size : 14 KB
دانلود