استاد مشاور فرهنگی-دانشجویی

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: علی پرویزی مهر

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۵۲۵۱۹۲۷۳ داخلی ۱۰۴