اعضا شورا کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات:

دبیر: نگار تمدنی

اعضای شورا:

صدیقه عبدالهی

سارا رهنما

آسیه قبادی

مرجان موسوی

فاطمه نیک اندیش