بیمه حوادث دانشجویی

دانشکده بهداشت اوز

قابل توجه دانشجویان محترم: کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث می باشند. این نوع بیمه، حوادثی را که در زمان دانشجویی چه در سطح دانشکده و چه خارج از دانشکده (حتی در زمان حضور دانشجو در منزل) اتفاق بیفتد پوشش می دهد. همچنین در صورت بروز حادثه، می بایست به صورت فوری ارسال گردد تا نسبت به ارسال نامه بیمه حوادث به صورت فوری اقدام گردد.

 فرم های مربوطه :

رضایت نامه در تمام رشته ها

فرم اعلام شبا-عمر

فرم خسارت عمر و حوادث گروهی

گواهی پزشک معالج