سرپرست کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدرضا شوشتریان

  شماره تماس: ۲۱-۰۷۱۵۲۵۱۹۲۷۵