شرح وظایف معاون آموزش

دانشکده بهداشت اوز

شرح وظایف

معاونت آموزشی دانشکده:
اساس یک دانشگاه مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیتها، برنامه ریزی ها و تلاش هایی که در این مرکز انجام می گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شکل گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی می باشد. بدیهی است که این مهم بایستی با برنامه ریزی صحیح و دقیق و عملکرد گسترده و فراگیر سازماندهی گردد.
درهمین راستا معاونت آموزشی دانشکده بهداشت راه اندازی گردیده ومسئولیتها و وظایف زیررا به عهده دارد:
۱- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
۲- برنامه ریزی برای جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
۳- برنامه ریزی در راستای جذب اساتید حق التدریس
۴- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاستهای آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها
۵-  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
۶- اجرای سیاستهاو خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
۷- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظورارتقاء فعالیتهای آموزشی در راستای مسئولیتهای محوله
۸- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
۹- رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان
۱۰-پیگیری امور مشاوره دانشجویی
۱۱-پیگیری ارزیابی اساتید
۱۲-پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب، ریزنمرات، فارغ التحصیلی و …)
۱۳-ارزشیابی فرایندهای آموزشی و برون دادها
۱۴-ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده.