مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: حیدر محمدی

رشته تحصیلی: دکتری بهداشت حرفه ای

شماره تماس : ۵۲۵۱۹۲۷۷ داخلی ۳۰

ایمیل: