مدیر گروه بهداشت عمومی

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: راضیه ذوالقدر

رشته تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

شماره تماس: ۵۲۵۱۹۲۷۴ داخلی ۱۰۸

ایمیل: raziezolghadr@ yahoo.com