مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شوشتریان

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: ۵۲۵۱۹۲۷۵ داخلی ۲۱

ایمیل: mrshooshtarian@yahoo.com