مسئول خوابگاه ها

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: آیدا امیری

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی