معاون آموزش

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی : راضیه ذوالقدر

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت: معاون آموزشی دانشکده بهداشت اوز

شماره تلفن: 52518345-071