معرفی معاونت پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

ساسان امانت
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
شماره تماس: ۰۷۱۵۲۵۱۸۳۴۶

پست الکترونی: sasan.amanat@gmail.com