کارشناسان آموزش

دانشکده بهداشت اوز

نام و نام خانوادگی: جهان بذرافشان           نام و نام خانوادگی:  سمیرا رعیت نژاد
شماره تماس:   ۰۷۱۵۲۵۱۸۳۴۵             شماره تماس:   ۰۷۱۵۲۵۱۸۳۴۵  
پست الکترونیک: jahan.bazrafshan@yahoo.com  
پست الکترونیک: samirarayet72@gmail.com