کارشناس هسته استعداد درخشان

دانشکده بهداشت اوز

کارشناس هسته: سرکار خانم سمیرا رعیت نژاد
شرح وظایف کارشناس مرکز توسعه آموزش و هسته استعداد درخشان کارشناس هسته استعداد درخشان دارای وظایف ذیل می باشد :

۱ – نیازسنجی دانشجویان در زمینه های آموزشی، پژوهشی ، کارگاهی

۲- ارائه اخبار و اطلاعات مربوطه به دانشجویان عضو هسته

۳ – پیگیری برنامه زمان بندی اجرای کارگاهها و نشست های دانشجویان عضو هسته

۴- شناسایی و به عضویت گرفتن دانشجویان ممتاز بر اساس معیارهای مناسب و فرم های موجود (لازم است یک نسخه از آیین نامه مربوط به عضویت

در هسته توسط کارشناس مطالعه و دفتر نیز بایگانی گردد). ۵- معرفی دانشجویان برتر آموزشی ، پژوهشی، معاونت ، ورزشی در سایت دانشکده و بورد استعداد درخشان ۶-پیگیری ، معرفی ، قدردانی از دانشجویان ممتاز در زمینه های مختلف در مراسم و فعالیت هایی نظیر مراسم حسن استقبال و …..