فرایند بررسی طرح های پژوهشی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی لارستان

دانشکده بهداشت اوز

فرایند بررسی طرح های پژوهشی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : farayand-barresi-tarhaye-pejoheshi-dar-komite-akhlagh.pdf
file size : 354 KB
دانلود