شیوه نامه ی انتخاب، شرح وظایف وحیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان وناظران طرح های تحقیقاتی مصوب مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

دانشکده بهداشت اوز

شیوه نامه ی انتخاب، شرح وظایف وحیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان وناظران طرح های تحقیقاتی مصوب مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

file name : davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود