استعداد درخشان

دانشکده بهداشت اوز

فرم مخصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشان با آزمون ورودی

file name : form2-استعداد-درخشان.pdf
file size : 83 KB
دانلود

فرم مخصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشان بدون آزمون ورودی

file name : form1-استعداد-درخشان.pdf
file size : 117 KB
دانلود