دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

فرم داوری

file name : -داوری.docx
file size : 32 KB
دانلود

فرم تعهد اموالی

file name : -تعهد-اموالی.docx
file size : 24 KB
دانلود

فرم پروپوزال HSR

file name : -پروپوزال-HSR.docx
file size : 43 KB
دانلود

فرم اقساط

file name : -اقساط.docx
file size : 33 KB
دانلود

رضایت نامه آگاهانه

file name : -نامه-اگاهانه.docx
file size : 27 KB
دانلود

درخواست جایزه مقاله

file name : -جایزه-مقاله.docx
file size : 43 KB
دانلود

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

file name : -لیست-کار-با-حیوانات-آزمایشگاهی.docx
file size : 21 KB
دانلود

تفاهم نامه پژوهشی

file name : -نامه-پژوهشی.docx
file size : 39 KB
دانلود

افزودن همکار طرح

file name : -همکار-طرح.docx
file size : 14 KB
دانلود

گواهی وضعیت سلامت دانشجویان

file name : salamat.pdf
file size : 239 KB
دانلود

درخواست امتیاز انتشار نشریات دانشگاهی

file name : darkhast.pdf
file size : 264 KB
دانلود

پذیرش میهمان در خوابگاه های دانشجویی

file name : paziresh-mehman.pdf
file size : 249 KB
دانلود