معاون آموزشی

دانشکده بهداشت اوز

فرم خام راهنمای مطالعاتی

file name : study.doc
file size : 83 KB
دانلود

فرم خام طرح دوره

file name : course_plan-1.docx
file size : 83 KB
دانلود

فرم خام طرح درس

file name : lesson_plan-1.docx
file size : 70 KB
دانلود

فرم مخصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشان با آزمون ورودی

file name : form2-استعداد-درخشان.pdf
file size : 83 KB
دانلود

فرم مخصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ویژه استعدادهای درخشان بدون آزمون ورودی

file name : form1-استعداد-درخشان.pdf
file size : 117 KB
دانلود

راهنمای مطالعاتی

file name : study_guide-form.pdf
file size : 236 KB
دانلود

طرح درس

file name : tarhe_dars-form.pdf
file size : 116 KB
دانلود