طرح درس و طرح دوره دروس رشته بهداشت حرفه‌ای

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
زبان پیش دانشگاهی دانلود دانلود دانلود
ریاضیات عمومی (1) دانلود دانلود دانلود
فیزیک اختصاصی (2) دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی و کالبد شناسی (1) (کلیات فیزیولوژی) دانلود دانلود دانلود
شیمی عمومی( معدنی- آلی) دانلود دانلود دانلود
دینامیگ گازها و آئرسول ها دانلود دانلود دانلود
آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی و اصول تغذیه دانلود دانلود دانلود
ارگونومی شغلی 1 دانلود دانلود دانلود
صدا در محیط کار نظری دانلود دانلود دانلود
صدا در محیط کارعملی دانلود دانلود دانلود
ارتعاش در محیط کار نظری دانلود دانلود دانلود
ارتعاش در محیط کارعملی دانلود دانلود دانلود
نقشه کشی صنعتی دانلود دانلود دانلود
دینامیگ گازها و آئرسول ها دانلود دانلود دانلود
ایمنی حریق و مواد شیمیایی دانلود دانلود دانلود
روانشناسی صنعتی دانلود دانلود دانلود
روش تحقیق دانلود دانلود دانلود
ایمنی برق و ماشین آلات دانلود دانلود دانلود
تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا دانلود دانلود دانلود
شیمی تجزیه دانلود دانلود دانلود
آموزش بهداشت دانلود دانلود دانلود
مبانی نمونه های برداری از آلاینده های هوا دانلود دانلود دانلود
مکانیک جامدات دانلود دانلود دانلود
مدیریت صنعتی دانلود دانلود دانلود
آمار زیستی دانلود دانلود دانلود
بهداشت حرفه ای دانلود دانلود دانلود
بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها دانلود دانلود دانلود
اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک دانلود دانلود دانلود
روشنایی در محیط کار(عملی96) دانلود دانلود دانلود
روشنایی در محیط کار(عملی97) دانلود دانلود دانلود
روشنایی در محیط کار(تئوری96) دانلود دانلود دانلود
روشنایی در محیط کار(تئوری97) دانلود دانلود دانلود
سم شناسی شغلی(عملی) دانلود دانلود دانلود
سم شناسی شغلی(تئوری) دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی دانلود دانلود دانلود