طرح درس و طرح دوره دروس رشته بهداشت عمومی

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
پاتولوژی جغرافیای ایران دانلود دانلود دانلود
اپیدمیولوژی بیماری های شایع دانلود دانلود دانلود
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانلود دانلود دانلود
بهداشت محیط 2 دانلود دانلود دانلود
بهداشت محیط 3 دانلود دانلود دانلود
آمار حیاتی(2) دانلود دانلود دانلود
نظامهای سلامتی در ایران و جهان دانلود دانلود دانلود
بهداشت باروری دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی(1)انگل شناسی و قارچ شناسی دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی دانلود دانلود دانلود
توان بخشی و رفاه اجتماعی دانلود دانلود دانلود
بهداشت سالمندان دانلود دانلود دانلود
بهداشت دانش آموزان و مدارس دانلود دانلود دانلود
بهداشت حرفه ای دانلود دانلود دانلود
آموزش بهداشت و ارتباطات دانلود دانلود دانلود
پاتولوژی جغرافیای ایران (معرفی بیماریهای شایع) دانلود دانلود دانلود
اپیدمیولوژی بیمارهای شایع در ایران دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی دانلود دانلود دانلود
اصول برنامه ریزی بهداشتی دانلود دانلود دانلود
بهداشت محیط (3)(مواد غذایی –مسکن- هوا- پرتوها) دانلود دانلود دانلود
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سموم آفت کش و کاربرد آنها دانلود دانلود دانلود
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی دانلود دانلود دانلود
اقتصاد بهداشت دانلود دانلود دانلود
بهداشت مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری دانلود دانلود دانلود
بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک دانلود دانلود دانلود
بهداشت مادران و کودکان دانلود دانلود دانلود
بهداشت محیط (2)(فاضلاب و زباله) دانلود دانلود دانلود
بهداشت دهان و دندان دانلود دانلود دانلود
اندیشه اسلامی(2) دانلود دانلود دانلود
میکروبیولوژی(نظری) دانلود دانلود دانلود
میکروبیولوژی(عملی) دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه میکروبیولوژی(نظری) دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه میکروبیولوژی(عملی) دانلود دانلود دانلود
اصول اپیدمیولوژی دانلود دانلود دانلود