طرح درس و طرح دوره دروس رشته علوم تغذیه

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
تغذیه اساسی 2 دانلود دانلود دانلود
اصول تنظیم برنامه غذایی دانلود دانلود دانلود
شیمی مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
اصول و روش های نگهداری مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی تغذیه دانلود دانلود دانلود
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه تغذیه ای دانلود دانلود دانلود
ارزیابی وضع تغذیه (تئوری) دانلود دانلود دانلود
ارزیابی وضع تغذیه (عملی) دانلود دانلود دانلود
بیماری های ناشی از سوء تغذیه دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی پزشکی دانلود دانلود دانلود
انگل شناسی پزشکی دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی متابولیسم دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی 2 دانلود دانلود دانلود
اصول اپیدمیولوژی دانلود دانلود دانلود
آمار زیستی دانلود دانلود دانلود
شیمی و تجزیه مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
شیمی و تجزیه مواد غذایی(عملی) دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی(نظری) دانلود دانلود دانلود