لیست رشته های تحصیلی

دانشکده بهداشت اوز

دانشکده پزشکی

گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پزشکیپزشکیدکتری
پزشکیپرستاریلیسانس
پزشکیمامائیفوق دیپلم

دانشکده علوم انسانی

گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم اجتماعی ورفتاریمدیریت امور شهریدکتری
علوم اجتماعی ورفتاریمشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد