حیدر محمدی

سمت: مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای
ایمیل : Heidar.m1388@gmail.com
تلفن : 52519278 داخلی 30
شرح وظایف