دکتر عبدالله مبشری

سمت: ریاست دانشکده بهداشت اوز
رشته تحصیلی: پزشک عمومی
ایمیل : -
تلفن : 07152519272
توضیحات