دکتر محمدرضا زارع

سمت: ریاست دانشکده بهداشت اوز
رشته تحصیلی: مهندس بهداشت محیط (دکترای تخصصی PH.D)
ایمیل : zaremohammad1363@yahoo.com
تلفن : 07152519272
شرح وظایف