دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: مسئول آزمایشگاه شیمی محیط
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
تلفن : 52519276 داخلی 28
توضیحات