دکتر حیدر محمدی

سمت: مشاور پشتیبانی و مسئول امور رفاهی
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای
ایمیل : Heidar.m1388@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 30
شرح وظایف