دانشکده بهداشت اوز

دکتر اقبال سخاوتی

ریاست دانشکده بهداشت اوز

سمیرا رعیت نژاد

کارشناس آموزش

جهان بذرافشان

کارشناس آموزش