دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

عضویت در کتابخانه

file name : -در-کتابخانه.pdf
file size : 365 KB
دانلود

دریافت کتاب و آماده سازی

file name : -کتاب-و-آماده-سازی.pdf
file size : 410 KB
دانلود

تسویه حساب از کتابخانه

file name : -حساب-از-کتابخانه.pdf
file size : 415 KB
دانلود

امانت دادن کتاب

file name : -دادن-کتاب.pdf
file size : 358 KB
دانلود

فرآیند تهیه کارنامه پژوهشی جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه

file name : research-report-for-annual-evaluation.pdf
file size : 58 KB
دانلود

فرآیند تهیه گزارش عملکرد معاونت پژوهشی مربوط به طرحهای تحقیقاتی

file name : research-project-report-process.pdf
file size : 58 KB
دانلود

فرایند عقد قرارداد با مجریان طرحهای تحقیقاتی

file name : research-project-agreement-process.pdf
file size : 38 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی داور طرح تحقیقاتی

file name : peer-review-certifcate-process.pdf
file size : 35 KB
دانلود

فرآیند انجام داوری طرحهای تحقیقاتی

file name : peer-review-process.pdf
file size : 102 KB
دانلود

فرایند صدور گواهی ناظر طرح تحقیقاتی

file name : observer-certificate-process.pdf
file size : 36 KB
دانلود

فرآیند تصویب طرحهایHSR

file name : hsr-proposal-approval.pdf
file size : 33 KB
دانلود

فرآیند پیگیری گزارش پیشرفت/ نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه

file name : following-progress-report-process.pdf
file size : 91 KB
دانلود