معاون پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

فرآیند تهیه کارنامه پژوهشی جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه

file name : research-report-for-annual-evaluation.pdf
file size : 58 KB
دانلود

فرآیند تهیه گزارش عملکرد معاونت پژوهشی مربوط به طرحهای تحقیقاتی

file name : research-project-report-process.pdf
file size : 58 KB
دانلود

فرایند عقد قرارداد با مجریان طرحهای تحقیقاتی

file name : research-project-agreement-process.pdf
file size : 38 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی داور طرح تحقیقاتی

file name : peer-review-certifcate-process.pdf
file size : 35 KB
دانلود

فرآیند انجام داوری طرحهای تحقیقاتی

file name : peer-review-process.pdf
file size : 102 KB
دانلود

فرایند صدور گواهی ناظر طرح تحقیقاتی

file name : observer-certificate-process.pdf
file size : 36 KB
دانلود

فرآیند تصویب طرحهایHSR

file name : hsr-proposal-approval.pdf
file size : 33 KB
دانلود

فرآیند پیگیری گزارش پیشرفت/ نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه

file name : following-progress-report-process.pdf
file size : 91 KB
دانلود

فرآیند کارشناسی گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

file name : final-report-evaluation-process.pdf
file size : 498 KB
دانلود

فرآیند تصویب، و برگزاری همایشهای درون دانشگاهی – بین دانشگاهی داخلی و بین المللی

file name : farayand-tasvib-bargozari-hamayesh.pdf
file size : 404 KB
دانلود

فرآیند شرکت اعضای هیأت علمی در کنگره های خارج از کشور

file name : farayand-sharkat-dar-kongerehaye-khareji.pdf
file size : 329 KB
دانلود

فرایند مربوط به پرداخت هزینه تشویقی مقالات

file name : farayand-pardakht-tashvighi-maghalat.pdf
file size : 578 KB
دانلود