اساتید

دانشکده بهداشت اوز
اتوماسیون تغذیه
سامانه سما
اتوماسیون اداری
سامانه نوید
کتابخانه الکترونیک
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی 
پست الکترونیک
حضور و غیاب