دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

دستورالعمل نحوه پرداخت وام به دانشجویان

file name : pardakhte-vam.pdf
file size : 389 KB
دانلود

معرفی دانشجوی نمونه

file name : daneshjo-namone.pdf
file size : 107 KB
دانلود

آیین نامه پوشش

file name : aeein_poshesh.pdf
file size : 391 KB
دانلود

آیین نامه های تخلفات شورای انضباطی

file name : takhalofat.pdf
file size : 706 KB
دانلود

آیین نامه های شیوه شورای انضباطی

file name : shive_ejraei.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه های شورای انضباطی-اهداف

file name : hadaf.pdf
file size : 446 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال ۹۷ – ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی لارستان

file name : wellcom-gerant.pdf
file size : 227 KB
دانلود

دستور العمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : tashvigh-maghalat.pdf
file size : 566 KB
دانلود

اولویت ها و عناوین پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : olaviat-pajoheshi.pdf
file size : 481 KB
دانلود

کلیه پرداخت های مالی

file name : MALI.pdf
file size : 218 KB
دانلود

طرح های پژوهشی در قالب HSR

file name : HSR-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 433 KB
دانلود

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی داخل کشور

file name : hamayesh-dakheli.pdf
file size : 406 KB
دانلود