دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

دستورالعمل شرکت در همایش

file name : hamayesh-khareji.pdf
file size : 451 KB
دانلود

آئین نامه اجرائی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ، دانشکدهها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشکی

file name : forsat-motaeati.pdf
file size : 571 KB
دانلود

آئین نامه اعطاء پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه

file name : etae-paye-tashvighi.pdf
file size : 527 KB
دانلود

شیوه نامه ی انتخاب، شرح وظایف وحیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان وناظران طرح های تحقیقاتی مصوب مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

file name : davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود

آیین نامه امتیازات مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

file name : davari-and-nezarat.pdf
file size : 205 KB
دانلود

آیین نامه کمیته انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : comite-entesharat.pdf
file size : 364 KB
دانلود

بودجه طرح های پژوهشی

file name : budget.pdf
file size : 217 KB
دانلود

آیین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

file name : ainname.pdf
file size : 487 KB
دانلود